Groep 7

In groep 7 verwachten we steeds meer zelfsturing (eigenaarschap) van de kinderen. Denk daarbij aan het plannen van je werk, zelf goed nakijken, het stellen van vragen, het kiezen van het juiste maatje en de juiste werkplek, het maken van een presentatie (gebruik van de tablet), enzovoorts. Hoe meer verantwoording kinderen daarin zelf nemen, des de groter de  ruimte die ze daarvoor krijgen. Dat hoeft dus niet voor alle kinderen hetzelfde te zijn.

Engels is een nieuw vak op het programma, maar de Nederlandse taal blijft zeker zo belangrijk. Naast de algemene spelling komt ook de werkwoordspelling dit jaar uitvoerig aan bod. Met taal gaan we creatief aan de slag rond verschillende thema’s.

Bij het rekenen wordt o.a. gewerkt aan de verschillende soorten breuken en procentberekeningen. Daarnaast worden de getallen ook steeds groter. In de voorafgaande leerjaren hebben de kinderen vooral de vaardigheden van rekenen geleerd. Nu gaan we vooral aan de slag met toepassen van de geleerde kennis. Dit maakt dat sommige kinderen het rekenen nu als moeilijk kunnen gaan ervaren, daar het in de schooljaren ervoor geen problemen opleverde.

Naast de “gewone” lessen begrijpend lezen werken we ook aan Blits, een methode voor studievaardigheden. Hierin worden de onderdelen studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen en schema’s, tabellen en grafieken behandeld.

De zaakvakken lopen gewoon door. Met aardrijkskunde gaan we Europa verkennen. Iedere vrijdag staat er een proefwerk op de agenda rondom één van de zaakvakken of Engels. Kinderen leren hiervoor thuis a.d.h.v. een samenvatting en het eigen werkboek. Het zoeken naar een goede ‘leerplek’ in huis, het maken van een goede planning en manieren om te leren zijn de eerste weken onderwerp van gesprek. Iedere dag even leren is beter dan één keer per week een hele middag. Daarnaast is het voor de kinderen belangrijk dat ze leren omgaan met de beoordeling. Tevreden zijn met het resultaat dat bij je past staat hierbij voorop.

Verder wordt om groep 7 een eerste start gemaakt richting de advisering voor voortgezet onderwijs in groep 8. De citotoets van januari is daarin een belangrijk meetpunt. Bij het tweede rapport (maart/april) gaan we als school en ouders gezamenlijk een eerste verkenning doen richting het schooladvies. We starten halverwege groep 7 met Tjoezz; een methode voor toekomstoriëntatie, schoolkeuze en voorbereiding op de brugklas. Daarmee gaan we dan in groep 8 verder.

Activiteiten die op de agenda staan, zijn o.a. de voorleeskampioenschappen, het optreden bij de kerstviering, het verkeersexamen, en natuurlijk het kamp in het prehistorisch dorp in Eindhoven.