Groep 5
 
Tijdens rekenen wordt er gewerkt aan oplossingsstrategieën die de leerling het beste past. Kortom er zijn meerdere mogelijkheden geschikt om bij het goede antwoord uit te komen. Inzicht hebben en begrijpen bij wat je doet, wat een getal betekent, wordt de kinderen geleerd. Het geleerde kan dan in de hogere groepen ook toegepast worden als bijv. de getallen groter worden en de sommen meer rekenstappen vragen.
In groep 5 wordt er gewerkt met getallen t/m 1000 en alle tafeltjes worden geautomatiseerd.
Vooral het automatiseren van de tafeltjes kost veel tijd, het is prettig als daar thuis ook aandacht aan wordt besteed.
 
Elke 2 weken wordt er een hoofdstuk uit de wereld oriëntatie methode centraal gezet. Dit kan zijn aardrijkskunde, geschiedenis of biologie. Om de week hebben de kinderen een toets van de geleerde lesstof. Doordat de kinderen 2 weken lang met een bepaald onderwerp in de weer zijn krijgen ze de kans om dieper in te gaan op de stof, projectmatig te werken en geeft het meer nieuwe mogelijkheden dan alleen het werken in werkboeken.
 
Met taal werken we met de methode ‘Staal. De kinderen leren gedurende 3 weken woorden binnen een bepaald thema. Daarnaast staat er een bepaalde tekstsoort centraal waar de kinderen veel over leren. Te denken valt aan een weettekst, recensie, verhalende tekst, weerbericht enz. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan gesprekstechnieken zoals open of gesloten vragen stellen.
Alles wat ze in die 3 weken leren leidt ertoe dat de kinderen uiteindelijk zelf een eindproduct gaan maken wat ze op een bepaalde manier presenteren in de klas.  
 
Dalton staat bij al deze leervakken centraal.
De pijlers zelfstandigheid, samenwerking en vertrouwen worden nageleefd in de groep. Meer informatie over Dalton vindt u bij het kopje ‘Dalton’.
Daarnaast werken we ook met een weektaak op niveau. Voor meer informatie graag even informeren bij de desbetreffende leerkrachten.
Er is de mogelijkheid om aan te geven wanneer er instructie en zelfstandig (ver)werk momenten zijn. Rode tijden betekent dat deze verplicht zijn voor iedereen, bij groene tijden kunnen kinderen zelf de keuze maken wel of niet deel te nemen. Echter blijven we altijd naar het individuele kind kijken en het kan dus ook zo zijn dat de leerkrachten een kind verplichten deel te nemen aan de uitleg, het samen lezen van een tekst of samen een start te maken met een bepaalde opdracht.

Met spelling werken we ook volgens de methode ‘Staal’.
Daarbij worden duidelijk herkenbare categorieën aangeleerd en ingeslepen wat betreft de diverse spellingregels. Dit geeft de kinderen houvast bij het schrijven van woorden en teksten.

 
De leesmethode “Goed gelezen” heeft tot doel verfijning van het technisch lezen en voortzetting/uitbreiding van het begrijpend lezen. Door de projecten zijn er meer momenten gecreëerd gedurende de week dat leerlingen bezig zijn met het verwerven en verwerken van informatie en beperkt het vak begrijpend lezen zich niet tot alleen de lessen uit de methode.
Daarnaast hebben we ook een technische leesmethode die luistert naar de naam “Station Zuid”. Daarin leren de kinderen Engelse woorden lezen zoals Goal en ook franse woorden. Daarnaast leren we kinderen vloeiend en vlot lezen van langere woorden. Het tempo lezen staat daarbij centraal.
Daarnaast heeft de methode ook aandacht aan het leesplezier. Elke week gaan we boeken bekijken en zijn we dus op een andere manier met lezen bezig.