Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin +
 
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In de Jeugdwet is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor:
 
  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (jeugdigen die een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering.
 
Centrum voor Jeugd en Gezin+
De Kempengemeenten  Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben de uitvoering van de Jeugdwet ondergebracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin+. Alle Kempengemeenten hadden al een Centrum voor Jeugd en Gezin. De + staat dus voor meer Kempengemeenten die samenwerken en meer taken om uit te voeren. Jongeren tot 18 jaar en hun ouders  bij het CJG + terecht voor hulp en ondersteuning. In sommige situaties is een uitloop naar 23 jaar mogelijk.
 
Jeugdhulpteams
In het Centrum voor Jeugd en Gezin+ zijn vijf teams met jeugd- en gezinswerkers actief. Elke Kempengemeente heeft een eigen Lokale Ondersteuningsteam (LOT). Dit is een team met professionele jeugd- en gezinswerkers die dichtbij jeugdigen en hun gezinnen ondersteuning kan bieden. Dit team zorgt ook voor contacten met scholen, opvang, verenigingen, huisartsen, loketten veiligheid en is in de buurt aanwezig. Bij een ondersteuningsvraag in opvoeden of opgroeien zijn de jeugd- en gezinswerkers van deze teams  de aangewezen professionals om de ondersteuning te bieden of samen te bekijken wat nodig is.
 
Als de gevraagde of benodigde ondersteuning over een complexe problematiek gaat dan schakelt het Lokaal Ondersteuningsteam het Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ) in.
 
Binnen de Jeugdhulpteams hebben de jeugd- en gezinswerkers eigen aandachtsgebieden.
Voor het basisonderwijs in Eersel is Maartje Bressers   (m.bressers@cjgplusdekempen.nl) de contactpersoon.
Als contactpersoon is Maartje het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Ze werkt nauw samen met Nummereen, Dalton basisschool Jacobus en basisschool Wereldwijs. Graag wil ze voor u de drempel verlagen door elke dinsdag aanwezig te zijn van 15.00-17.00 op Kind Centrum Eersel in spreekkamer Wereldwijs. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Daarnaast zult u haar ook vinden in deze ruimte tijdens ouderavonden. 
(Op de volgende dagen zal ze niet aanwezig zijn in het Kindcentrum: 12 december 2017, 17 april, 24 april, 12 juni, 19 juni 2018)

Loopt u gerust binnen ter consultatie of kort advies! Verder is ze aanwezig bij diverse overleggen van school en waar nodig kan ze meedenken bij individuele vragen of groepsaanbod. 
 
Eén gezin, één plan en één regisseur
De jeugd- en gezinswerkers van de ondersteuningsteams in de Kempengemeenten willen dichtbij aanwezig zijn en in samenhang met alle betrokkenen effectieve ondersteuning bieden.  Ze zorgen ervoor dat in elk gezin het overzicht in de ondersteuning georganiseerd wordt door een gezinsplan op maat.
 
Aanpak
Na aanmelding van een jongere wordt een afspraak gemaakt door een jeugd- en gezinswerker van het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek stelt het gezin samen met deze medewerker vast wat het gezin wil bereiken. Dat is de basis voor het ‘gezinsplan’. De jeugd- en gezinswerker van het LOT onderzoekt welke jeugdhulpaanbieders eventueel al betrokken of eventueel nodig zijn. Altijd wordt ook geïnventariseerd wat de eigen kracht is van het gezin en de kracht vanuit de sociale omgeving. Samen met het gezin en eventueel de sociale omgeving wordt het gezinsplan uitgevoerd. De jeugd- en gezinswerker voert zelf ondersteuning uit en houdt samen met de gezinsleden in de gaten of de doelen worden bereikt.
 
Zowel de jeugd- en gezinswerkers van het LOT als van het KTJ zijn bevoegd om eventueel specialistische jeugdhulp in te schakelen of een persoonsgebonden budget in te zetten om op die manier de doelen vanuit het gezinsplan te behalen.
 
Meer informatie
Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op www.cjgplusdekempen.nl of stuur een mail naar onderstaand adres wanneer u binnen de gemeente Eersel woont. U krijgt binnen drie werkdagen een reactie: eersel@cjgplusdekempen.nl of
info@cjgplusdekempen.nl